ความเป็นมา (background)

          ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างสำนักงานมหาวิทยาลัยและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา จึงมีการแยกงานการประชุม งานบรรณสารและพิธีการ ออกจากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และรวมสำนักงานเลขานุการบริหารของอธิการบดีเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็น ศูนย์บริหารกลาง

วิสัยทัศน์ (Vision)

          ศูนย์บริหารกลางเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

 

พันธกิจ (Mission)

          ศูนย์บริหารกลางมีพันธกิจดังนี้
ต่อมหาวิทยาลัย
          ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้านการประชุมและประสานงานของมหาวิทยาลัย งานสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย พิธีการและกิจการพิเศษ และกิจการเกี่ยวกับเลขานุการกิจผู้บริหาร
ต่อสังคม
          มีส่วนร่วมในการพัฒนาจริยธรรมและคุณภาพชีวิตแก่สังคมชุมชน และสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
ต่อประเทศ
          ยึดมั่นและส่งเสริมคุณธรรม ความเป็นไทย สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างวัฒนาสถาพร

ผังโครงสร้างศูนย์บริหารกลาง (Organization Structure)

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริหารกลาง
กลุ่มภารกิจ
การประชุม
กลุ่มภารกิจพิธีการ
และกิจการพิเศษ
กลุ่มภารกิจสารบรรณ
และอำนวยการทั่วไป
กลุ่มภารกิจเลขานุการ
กลุ่มภารกิจการประชุม
กลุ่มภารกิจสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย
กลุ่มภารกิจเลขานุการผู้บริหาร
Slider