ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกลาง

พรประภา เสวกวิหารี
Pornprapa Sawekwihari
โทรศัพท์ : 02-218-0168
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Pornprapa.S@chula.ac.th

Slider
กลุ่มภารกิจสารบรรณและอำนวยการทั่วไป

อังศวีร์ เครือแก้ว
Angsawee Kruakaew
โทรศัพท์ : 02-218-0153
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Angsawee.K@chula.ac.th

สุภัทรา พุกดี
Supatra Pukdee
โทรศัพท์ : 02-218-0171
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Supatra.T@chula.ac.th

ระดม เจริญอินทร์
Radom Charonen-in
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02-218-3200
โทรสาร : 02-218-0197

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

อัจฉรา เพ่งเล็งผล
Atchara Penglengphol
โทรศัพท์ : 02-218-0176
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : atchara.pe@chula.ac.th

ปริยาตม์ บุนนาค
Pariyat Bunnag
โทรศัพท์ : 02-218-3287
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Pariyat.B@chula.ac.th

จุฑามาศ จุลจันทรังษี
Jutamas Junjantarangsee
โทรศัพท์ : 02-218-3292
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Jutamas.J@chula.ac.th

มนสิการ เจริญพิรานันท์
Monsikarn Charoenphiranun
โทรศัพท์ : 02-218-0170
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : monsikarn.c@chula.ac.th

Slider
กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ

ชุติมา จันกิมฮะ
Chutima Chankimha
โทรศัพท์ : 02-218-0261
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Chutima.Sa@chula.ac.th

นันติยา พงศ์ปัญญาโชติ
Nantiya Pongpanyachoat
โทรศัพท์ : 02-218-3285
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Nantiya.Po@chula.ac.th

รัตนา ยังยืนยง
Ratana Yangyenyong
โทรศัพท์ : 02-218-3286
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Ratana.Y@chula.ac.th

ไพรวัลย์ สุขแสงประจักษ์
Sukit Sakunsangsuk
โทรศัพท์ : 02-218-3200
โทรสาร : 02-218-0197

ภศิกา สมวัน
Phasika Somwan
โทรศัพท์ : 02-218-0184
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Phasika.S@chula.ac.th

พีรญา จิตพิทักษ์
Pheeraya Jitpitak
โทรศัพท์ : 02-218-3225
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Pheeraya.t@chula.ac.th

Slider
กลุ่มภารกิจการประชุม

ไพศาล เสวกวิหารี
Phaisan Sawekwihari
โทรศัพท์ : 02-218-3200
โทรสาร : 02-218-0197

สุวิภา ไชยปัญญา
Suvipa Chaipanya
การประชุม
โทรศัพท์ : 02-218-3290
โทรสาร : 02-218-0261
E-mail : Suvipa.C@chula.ac.th

สุกัญญา มณีอินทร์
Sukanya Maneein
โทรศัพท์ : 02-218-3291
โทรสาร : 02-218-0197
E-mail : Sukanya.Man@chula.ac.th

ปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี
Piyanan Kititusseranrr
โทรศัพท์ : 02-218-3289
โทรสาร : 02-218-0261
E-mail : Piyanan.K@chula.ac.th

เบญจพร พรมพรุ้ย
Benjaporn Prompruy
โทรศัพท์ : 02-218-3226
โทรสาร : 02-218-0261
E-mail : Benjaporn.P@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการประชุม

รมณีย์ เกตุสุภะ
Rommanee Ketsupa
โทรศัพท์ : 02-218-0262
โทรสาร : 02-218-0261
E-mail : Rommanee.K@chula.ac.th

Slider

............................
............................
โทรศัพท์ : 02-218-3302
โทรสาร : 02-218-3312
E-mail : .................................

กลุ่มภารกิจเลขานุการ

นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
Narinpat Pinitniyom
โทรศัพท์ : 02-218-3238
E-mail : Narinpat.P@chula.ac.th

ธันย์ชนก สุนทราวรรณ
Thanchanok Soonthrawan
โทรศัพท์ : 02-218-3303
โทรสาร : 02-218-3396
E-mail : Thunchanok.S@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจเลขานุการผู้บริหาร

ปุญณพร พ่วงตระกูล
Poonnaporn Pungtrakul
โทรศัพท์ : 02-218-3317
โทรสาร : 02-218-3398
E-mail : Nussanun.T@chula.ac.th

วัลลีย์ อักษรโกวิท
Wanlee Aksornowit
โทรศัพท์ : 02-218-3311
โทรสาร : 02-215-3600
E-mail : Wanlee.A@chula.ac.th

วิภา นาโค
Wipa Nako
โทรศัพท์ : 02-218-3342
โทรสาร : 02-218-3237
E-mail : Wipa.N@chula.ac.th

..........................
...........................
โทรศัพท์ : 02-218-3278
โทรสาร : 02-218-3398
E-mail : ..................@chula.ac.th

ขัตติยา วุฑฒยากร
Khattiya Wutthayakorn
โทรศัพท์ : 02-218-3328
E-mail : Khattiya.W@chula.ac.th

จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ์
Jirawan Kanjanajuthaparn
โทรศัพท์ : 02-218-3322
E-mail : Jirawan.K@chula.ac.th

อัญชลี นันติ
Anchalee Nanti
โทรศัพท์ : 02-218-3026
E-mail : Anchalee.N@chula.ac.th

ศศินา ประสานศรี
Sasina Prasansri
โทรศัพท์ : 02-218-3301
โทรสาร : 02-215-3600
E-mail : Sasina.P@chula.ac.th

สมฤดี สังขดิษฐ์
Somruedee Sungkadit
โทรศัพท์ : 02-218-3341
โทรสาร : 02-218-3312
E-mail : Somruedee.J@chula.ac.th

Slider